• Länsiportti 4,
    02210 ESPOO
  • (09) 804 1922
    traficon@traficon.fi
08
maalis 23

Traficon Oy toteutti Väyläviraston tilauksesta selvityksen (Väyläviraston julkaisuja 11/2023), jossa laadittiin ehdotus toimenpiteistä ja tiekartta maantieliikenteen automaation digitaalisen ja fyysisen infrastruktuurin tuen vaiheittain kehittämisestä. Selvityksen tulokset auttavat tienpitäjä Väylävirastoa varautumaan ja arvioimaan tieliikenteen automaation teknologian kehityksen vaikutuksia maantieverkon investointeihin.

Tieliikenteen automaation yleistyessä tavoitellaan turvallisempaa, sujuvampaa ja ympäristöystävällisempää liikennettä. Automaattisen ajoneuvon turvallisuuden ja suorituskyvyn kasvattamista tukevat ajoneuvon yhteys muihin ajoneuvoihin ja infrastruktuuriin, joiden avulla ajoneuvot voivat kerätä tietoa ja ennakoida mm. edessä moottoritiellä olevia mahdollisia vaarallisia liikennetilanteita tai keliolosuhteita. Siirtymävaiheen sekaliikenteessä, eli perinteisten ja automaattisten ajoneuvojen muodostamassa joukossa, tulee tienpitäjän osaltaan edesauttaa liikenteen turvallisuutta, sujuvuutta ja vähäpäästöisyyttä. Väyläviraston vastuulla olevan valtion tieverkon fyysisen ja digitaalisen infrastruktuurin kehittämisellä sekä kunnossapidolla voidaan tukea mainittujen tavoitteiden saavuttamista.

Väyläviraston tilauksesta Traficon Oy toteutti selvityksen, jossa kirjallisuustutkimuksena, asiantuntijahaastatteluin ja työpajana laadittiin ehdotus maantieliikenteen automaation digitaalisen ja fyysisen infrastruktuurin tuen vaiheittain kehittämisestä. Selvityksen tuloksen ehdotettiin viittätoista tieliikenteen automaation tuen kehittämisen toimenpidettä Väylävirastolle, jotka sijoittuivat viidelle toimenpidekokonaisuudelle: 1. fyysinen infrastruktuuri, 2. digitaalinen infrastruktuuri, 3. tietämyksenhallinta, 4. kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö sekä vaikuttaminen ja 5. tieverkon palvelutasot.

Ehdotettujen toimenpiteiden toteutuksen tukemiseksi muodostettiin tiekartta, jossa toimenpiteet jaoteltiin neljään kategoriaan: A) välttämättömien toimenpiteiden toteutukseen vaikuttavat EU- ja kansallinen lainsäädäntö sekä strategiat; B) tarpeelliset toimenpiteet hyödyttävät jo nykyisellään tienkäyttäjiä, tienpitoa ja tieverkon operointia; C) varmuus tarpeesta -toimenpiteet kannattaa toteuttaa vasta kun toimenpiteiden laskennallisesta kannattavuudesta tai muulla tavoin todetusta välttämättömyydestä automaattiajamiselle on varmuus; D) seurattavat kehityskulut -toimenpiteet vaativat jatkuvaa seurantaa ja yhteistyötä kotimaisella sekä kansainvälisellä tasolla.

Alla olevasta linkistä voit lukea lisää Väyläviraston julkaisusta (11/2023) tai kysyä lisätietoja Traficon Oy:n projektipäälliköltä.

Lisätietoja

Väyläviraston julkaisuja 11/2023. Ehdotus tieliikenteen automaation toteutussuunnitelmaksi. Saatavilla www-osoitteesta: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-405-046-3

Ilkka Kotilainen, Traficon Oy -projektipäällikkö, ilkka.kotilainen@traficon.fi, +358 44 5565 633 (WhatsApp)

28
helmi 23

Liikennetekniikan asiantuntija – kiinnostaako työskentely pienessä ja ketterässä suunnittelutoimistossa, jossa voit kehittää ammattitaitoasi alan huippuosaajien kanssa?

Vahvalle asiantuntijuudelle on entistä enemmän kysyntää, kun liikennejärjestelmään kohdistuu muutospaineita mm. ilmastonmuutoksen, resurssien niukkuuden sekä nopean teknologisen murroksen myötä. Tehtävämme Traficonissa on ymmärtää syvällisesti asiakkaamme haasteet ja tarpeet, ja tuottaa niihin parhaat kokonaisratkaisut, jotka perustuvat kattavaan analyysiin, tutkimukseen ja laajaan asiantuntemukseen. Olemme riippumattomia, alamme tunnustettuja huippuja alueilla, joilla toimimme. Projektiemme laatu ja asiakkaan tyytyväisyys ovat meille tärkeämpiä kuin yrityksen nopea kasvu. SKOL:n asiakastyytyväisyystutkimuksessa vuonna 2021 100 % vastaajista valitsisi Traficonin uudelleen palveluntarjoajakseen – asiakkaamme arvostavat tiimimme osaamisen ja toimintatavan korkealle.

Kiinnostaako sinua työskentely matalan hierarkian toimistossa, jossa voit keskittyä olennaiseen? Haemme nyt tiimiimme uusia ammattilaisia, joiden kanssa voimme vahvistaa ja laajentaa osaamistamme liikennetekniikan eri alueilla. Erikoisosaamisesi voi liittyä liikennejärjestelmäsuunnitteluun, joukkoliikenteeseen, simulointeihin ja toimivuustarkasteluihin, mallinnukseen, älyliikenteeseen tai johonkin muuhun liikennetekniikan alaan.

Traficonissa toimit sekä projektipäällikkönä että asiantuntijana ja vastaat osaamisalueesi liiketoiminnan kehittämisestä, projektien myynnistä ja läpiviennistä. Tunnet oman suunnittelualasi asiakkaat ja osaat verkostoitua muiden toimistojen kanssa parhaan tiimin rakentamiseksi asiakkaan tarpeeseen. Osaat työskennellä itsenäisesti ja koet uuden toiminnan kehittämisen mielenkiintoisena haasteena. Sinulla on liikennetekniikan tai muun soveltuvan tekniikka-alan korkeakoulututkinto ja alan työkokemusta vähintään 5 vuoden ajalta, sekä näyttöjä projektipäällikkönä toimimisesta.

Tarjoamme rennon ja välittävän työyhteisön, valoisat ja rauhalliset toimitilat Espoon Olarissa, kilpailukykyisen palkkauksen, koko henkilöstön bonusjärjestelmän ja normaalit henkilöstöedut.

Jos uskot, että voisit olla uusi Traficonlainen, lähetä työhakemuksesi ja CV:si meille viimeistään 31.3.2023. Lisätietoja antaa Tomi Laine, 040 527 0827,  tomi.laine@traficon.fi.

 

Traficon on työntekijöidensä omistama liikennesuunnittelutoimisto, joka on toiminut alalla vuodesta 1989. Keskeisiä osaamisalueitamme ovat liikennevalosuunnittelu, liikenteen hinnoittelu- ja hallintajärjestelmät, tunnelien liikenteen ohjaus ja turvallisuus sekä älyliikenteen ja liikenteen automaation kehittäminen. Palvelumme kattavat koko kehityskaaren strategisista selvityksistä toteutuksen suunnitteluun ja hankinnan konsultointiin. Toimimme aktiivisena partnerina eurooppalaisissa yhteistyöprojekteissa ja verkostoissa, mikä mahdollistaa uusimman tutkimustiedon sekä kumppaniyritystemme erikoisosaamisen tarjoamisen asiakkaittemme hyödyksi.

04
heinä 22

DI Tomi Laine aloittaa Traficon Oy:n toimitusjohtajana 1.10.2022. Hän siirtyy tehtävään Ramboll Finlandin Smart Mobility -organisaatiosta yksikön päällikön tehtävästä. Laineella on noin 20 vuoden kokemus liikenteen hallinnan, älyliikenteen ja digitalisaation kehittämisestä sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Hän on aiemmin toiminut Strafica Oy:ssä projektipäällikkönä sekä hallituksen jäsenenä.

“Tunnen yhtiön ja sen vahvuudet hyvin aiemman yhteistyön kautta. Traficonilla on asiakkaiden keskuudessa erinomainen maine ja sen asiantuntijat ovat arvostettuja ympäri Eurooppaa. Yhtiön toimintatavat ovat mutkattomat, henkilöstö on sitoutunutta ja siellä panostetaan todelliseen huippuasiantuntijuuteen valituilla toimialoilla. En voisi kuvitella parempaa lähtökohtaa toiminnan jatkamiselle ja sen kehittämiselle”, Laine arvioi.

Tehtävästä väistyvä toimitusjohtaja Jari Oinas jatkaa yhtiössä hallituksen jäsenenä sekä projektityön parissa. Hän toimii myös toimitusjohtajan varamiehenä.

Syksyn aikana Traficonissa päivitetään strategia ja tutkitaan mahdollisia uusia avauksia. Tulevaisuudessa yhtiö pyrkii entistäkin aktiivisemmin toimimaan älyliikenteeseen ja liikenteen automaatioon liittyvissä EU:n tason tutkimusprojekteissa. “Uusi toimitusjohtaja tuo meille uudistumisen mahdollisuuden” arvioi Traficonin perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Kristian Appel. “Uskon että markkinoilla on tilaa itsenäiselle toimijalle ja valitsemallemme toimintatavalle. Haluamme olla paras niillä alueilla, joihin keskitymme. Siksi on tärkeää varmistaa, että meillä on talossa oikeat ihmiset.”

 

Espoossa 20.6.2022 Traficon Oy

Yhteystiedot:

Kristian Appel p. 050 566 1949

Tomi Laine p. 040 527 0827

11
touko 22

AUTOMOTO – Tutkimus infrastruktuurin tarjoamasta tuesta ja sen luokittelusta automaattisen liikenteen kannalta Suomen moottoriteillä

Väyläviraston AUTOMOTO-hankkeen tavoitteena oli

– arvioida valitun moottoritiejakson soveltuvuutta SAE tasojen 3 ja 4 automaattiajoneuvoille

– laatia viitekehys moottoriteiden palvelutasoluokittelusta automaattiajoneuvoille sekä

– tunnistaa aiheita tulevaisuuden tutkimus- ja kehitystyölle sekä kansainväliselle yhteistyölle.

Nykyisen moottoritieverkon E12-tien Helsinki-Tampere -yhteysvälin inventointi osoitti, että nykyinen fyysinen ja digitaalinen infrastruktuuri antaa hyvän tuen SAE-tasojen 3 ja 4 automaattiajoneuvojen peruskäyttötapauksille. Projektin aikana ei tunnistettu merkittäviä puutteita, jotka edellyttäisivät välittömiä toimenpiteitä automaattiajamisen mahdollistamiseksi.

Palvelutasoluokittelu perustuu ISAD (Infrastructure Support for Automated Driving) -luokitteluun, jota on laajennettu kattamaan olennaiset ominaisuudet fyysisessä ja digitaalisessa infrastruktuurissa, ympäristöolosuhteissa sekä dynaamisissa elementeissä. Luokittelu sisältää viisi tasoa E:stä A:han, joista E-tasolla infrastruktuuri ei tarjoa erityistä tukea, kun taas korkeimmalla A-tasolla vuorovaikutteinen automaattinen liikenne on täysin tuettua. Luokkien raja-arvot on määritelty osittain määrällisesti ja osittain laadullisesti sen mukaan, onko soveltuvaa dataa ollut saatavilla.

Tutkimuksen aihepiirit edellyttävät kansainvälisen standardointityön aktiivista seurantaa automaattiliikenteen tuen ja siihen liittyvien teknologioiden osalta sekä monia kansallisesti edistettäviä selvitys- ja kokeilukohteita.

Traficon Oy oli osa projektiyhteenliittymää yhdessä Ramboll Finland Oy:n, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n ja Sitowise Oy:n kanssa. Traficon Oy veti työssä palvelutasoluokittelua ja fyysisen infrastruktuurin tilastoinventointia.

Englanninkielisen julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-317-857-1

AUTOMOTO Study of Infrastructure Support and Classification for Automated Driving on Finnish Motorways

 The Finnish Transport Infrastructure Agency’s AUTOMOTO project had the following objectives:

  • to assess the feasibility of the selected motorway section E12 between Helsinki and Tampere for the operation of SAE Level 3 and 4 automated vehicles
  • to propose a framework for service level classification for automated vehicles and
  • to prepare a proposal for further research, R&D and international cooperation.

The detailed inventory of the selected E12 motorway section on E12 showed that the current physical and digital infrastructures provide good support for the basic use cases of level 3 or 4 highway autopilot. The project team did not identify any major defects that would require immediate corrective actions with regards to supporting automated driving on motorways.

The proposed service level classification builds on the ISAD (Infrastructure Support for Automated Driving) levels but has been extended to other relevant attribute areas of physical infrastructure, environmental conditions, and dynamic elements. The five ISAD levels from E to A have been maintained and the new attribute areas have been labeled following the original logic in digital infrastructure. The level thresholds are partly quantitative, where applicable data exists, and partly qualitatively described.

The study identified many topics that require active follow-up of international standardization of AV support and related technological development as well as topics suitable for national development.  The study also made several proposals for next steps.

Traficon Ltd was part of the project team consisting also experts from Ramboll Finland Ltd, VTT Technical Research Centre of Finland Ltd and Sitowise Ltd. Traficon Ltd led the work on the service level classification as well as the physical infrastructure elements.

The permanent URL of the publication is
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-317-857-1