• Länsiportti 4,
    02210 ESPOO
  • (09) 804 1922
    traficon@traficon.fi
11
touko 22

AUTOMOTO – Tutkimus infrastruktuurin tarjoamasta tuesta ja sen luokittelusta automaattisen liikenteen kannalta Suomen moottoriteillä

Väyläviraston AUTOMOTO-hankkeen tavoitteena oli

– arvioida valitun moottoritiejakson soveltuvuutta SAE tasojen 3 ja 4 automaattiajoneuvoille

– laatia viitekehys moottoriteiden palvelutasoluokittelusta automaattiajoneuvoille sekä

– tunnistaa aiheita tulevaisuuden tutkimus- ja kehitystyölle sekä kansainväliselle yhteistyölle.

Nykyisen moottoritieverkon E12-tien Helsinki-Tampere -yhteysvälin inventointi osoitti, että nykyinen fyysinen ja digitaalinen infrastruktuuri antaa hyvän tuen SAE-tasojen 3 ja 4 automaattiajoneuvojen peruskäyttötapauksille. Projektin aikana ei tunnistettu merkittäviä puutteita, jotka edellyttäisivät välittömiä toimenpiteitä automaattiajamisen mahdollistamiseksi.

Palvelutasoluokittelu perustuu ISAD (Infrastructure Support for Automated Driving) -luokitteluun, jota on laajennettu kattamaan olennaiset ominaisuudet fyysisessä ja digitaalisessa infrastruktuurissa, ympäristöolosuhteissa sekä dynaamisissa elementeissä. Luokittelu sisältää viisi tasoa E:stä A:han, joista E-tasolla infrastruktuuri ei tarjoa erityistä tukea, kun taas korkeimmalla A-tasolla vuorovaikutteinen automaattinen liikenne on täysin tuettua. Luokkien raja-arvot on määritelty osittain määrällisesti ja osittain laadullisesti sen mukaan, onko soveltuvaa dataa ollut saatavilla.

Tutkimuksen aihepiirit edellyttävät kansainvälisen standardointityön aktiivista seurantaa automaattiliikenteen tuen ja siihen liittyvien teknologioiden osalta sekä monia kansallisesti edistettäviä selvitys- ja kokeilukohteita.

Traficon Oy oli osa projektiyhteenliittymää yhdessä Ramboll Finland Oy:n, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n ja Sitowise Oy:n kanssa. Traficon Oy veti työssä palvelutasoluokittelua ja fyysisen infrastruktuurin tilastoinventointia.

Englanninkielisen julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-317-857-1

AUTOMOTO Study of Infrastructure Support and Classification for Automated Driving on Finnish Motorways

 The Finnish Transport Infrastructure Agency’s AUTOMOTO project had the following objectives:

  • to assess the feasibility of the selected motorway section E12 between Helsinki and Tampere for the operation of SAE Level 3 and 4 automated vehicles
  • to propose a framework for service level classification for automated vehicles and
  • to prepare a proposal for further research, R&D and international cooperation.

The detailed inventory of the selected E12 motorway section on E12 showed that the current physical and digital infrastructures provide good support for the basic use cases of level 3 or 4 highway autopilot. The project team did not identify any major defects that would require immediate corrective actions with regards to supporting automated driving on motorways.

The proposed service level classification builds on the ISAD (Infrastructure Support for Automated Driving) levels but has been extended to other relevant attribute areas of physical infrastructure, environmental conditions, and dynamic elements. The five ISAD levels from E to A have been maintained and the new attribute areas have been labeled following the original logic in digital infrastructure. The level thresholds are partly quantitative, where applicable data exists, and partly qualitatively described.

The study identified many topics that require active follow-up of international standardization of AV support and related technological development as well as topics suitable for national development.  The study also made several proposals for next steps.

Traficon Ltd was part of the project team consisting also experts from Ramboll Finland Ltd, VTT Technical Research Centre of Finland Ltd and Sitowise Ltd. Traficon Ltd led the work on the service level classification as well as the physical infrastructure elements.

The permanent URL of the publication is
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-317-857-1