• Länsiportti 4,
    02210 ESPOO
  • (09) 804 1922
    traficon@traficon.fi

2020-2021

Väylävirasto

AUTOMOTO – Tutkimus infrastruktuurin tarjoamasta tuesta ja sen luokittelusta automaattisen liikenteen kannalta Suomen moottoriteillä

Väyläviraston AUTOMOTO-hankkeen tavoitteena oli

– arvioida valitun moottoritiejakson soveltuvuutta SAE tasojen 3 ja 4 automaattiajoneuvoille

– laatia viitekehys moottoriteiden palvelutasoluokittelusta automaattiajoneuvoille sekä

– tunnistaa aiheita tulevaisuuden tutkimus- ja kehitystyölle sekä kansainväliselle yhteistyölle.

Nykyisen moottoritieverkon E12-tien Helsinki-Tampere -yhteysvälin inventointi osoitti, että nykyinen fyysinen ja digitaalinen infrastruktuuri antaa hyvän tuen SAE-tasojen 3 ja 4 automaattiajoneuvojen peruskäyttötapauksille. Projektin aikana ei tunnistettu merkittäviä puutteita, jotka edellyttäisivät välittömiä toimenpiteitä automaattiajamisen mahdollistamiseksi.

Palvelutasoluokittelu perustuu ISAD (Infrastructure Support for Automated Driving) -luokitteluun, jota on laajennettu kattamaan olennaiset ominaisuudet fyysisessä ja digitaalisessa infrastruktuurissa, ympäristöolosuhteissa sekä dynaamisissa elementeissä. Luokittelu sisältää viisi tasoa E:stä A:han, joista E-tasolla infrastruktuuri ei tarjoa erityistä tukea, kun taas korkeimmalla A-tasolla vuorovaikutteinen automaattinen liikenne on täysin tuettua. Luokkien raja-arvot on määritelty osittain määrällisesti ja osittain laadullisesti sen mukaan, onko soveltuvaa dataa ollut saatavilla.

Tutkimuksen aihepiirit edellyttävät kansainvälisen standardointityön aktiivista seurantaa automaattiliikenteen tuen ja siihen liittyvien teknologioiden osalta sekä monia kansallisesti edistettäviä selvitys- ja kokeilukohteita.

Traficon Oy oli osa projektiyhteenliittymää yhdessä Ramboll Finland Oy:n, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n ja Sitowise Oy:n kanssa. Traficon Oy veti työssä palvelutasoluokittelua ja fyysisen infrastruktuurin tilastoinventointia.

Englanninkielisen julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-317-857-1