Liikennesuunnittelun erikoisasiantuntija

Vårt kunnande

Traficon Ab erbjuder ett brett spektrum av forsknings-, projekterings- och projektledningstjänster inom följande delområden:

Trafikledning och Intelligenta Transportsystem och -tjänster (ITS)

Målet för trafikledning är ett effektivt, tryggt och hållbart transportsystem. Traficon har bidragit till införandet av ITS i Finland genom att delta i framtagningen av en nationell ITS-strategi, en ITS arkitektur samt ett antal nationella och regionala utvecklings- och realiseringsplaner.

Vi hjälper Transportministeriet och Trafikverket att utveckla trafikledningstjänster. Vi tar också fram lösningar och anvisningar, planerar tillämpningar och övervakar deras idrifttagande.     

Projektering av trafikstyrnings- och informationssystem

Trafiken styrs med hjälp av vägmarkeringar, trafikmärken, trafiksignaler och variabla skyltar. Väl fungerande trafikstyrning är en grundförutsättning för en trygg trafikmiljö. Information i realtid förbättrar trafikförhållandena och trafikavvecklingen. Traficon har projekterat trafiksignaler i hundratals korsningar runt om i landet, såväl enskilda korsningar som omfattande helheter i form av huvudtrafikleder och centrumområden. Under årens lopp har Traficon gjort upp största delen av de offentliga anvisningarna för projektering och byggande av trafiksignaler på vägnätet.

För projektering av vägskyltning använder vi programmet NovaPOINT..

Fysisk trafikplanering

En lyckad geometrisk utformning är en förutsättning för fungerande trafiklösningar. Traficon behärskar förutom projektering av trafikleder, korsningar och parkeringsanläggningar också projektering av trafiklösningar i centrumområden.  

Vägavgifter

Med olika innovativa former av prissättning av väganavändningen kan man styra efterfrågan, förbättra samverkan mellan olika trafikformer och därmed effektivera utnyttjandet av trafiksystemet. Intäkterna kan finansiera viktiga investeringar i trafiksystemet. Traficon har deltagit i ett otal EU-forskningsprojekt, medverkat i de flesta nationella utredningarna och i lagstiftningsarbetet på EU-nivå inom detta område likväl som i internationell standardisering inom ISO/CEN.

Trafikledning i tunnlar samt riskanalyser

Tunnlar har blivit en allt vanligare lösning i Finland, då man löser trafikens behov och problem. Traficon har deltagit i ett otal tunnel- och andra underjordiska projekt som projektör av trafikledningen och säkerhetsarrangemangen samt bistått byggherren i byggandet.

Riskanalyser gällande tunnlars trafiksäkerhet och farliga transporter hör till vårt specialkunnande.

Systemarkitektur för ITS (trafikledning)

En enhetlig systemarkitektur är en förutsättning för kompabilitet och interoperabilitet mellan system och tjänster och möjliggör konkurrensutsättning på den internationella marknaden. Traficon har från första början varit involverat i framtagandet av en nationell ITS systemarkitektur och också deltagit i det europeiska arbetet på området inom KAREN/FRAME. Traficon har varit en bärande kraft inom NVF i utvecklingen av den nordiska ITS terminologin.  

Trafiksäkerhet

Ökad trafiksäkerhet är ett generellt mål för alla trafikutvecklingsprojekt. Traficon har en lång bakgrund inom trafiksäkerhet inkluderande både utvecklingsprojekt och regionala trafiksäkerhetsplaner. 

Kollektivtrafik

Kollektivtrafikens förutsättningar kan förbättras t.ex. genom fysiska åtgärder, efterfrågestyrning, mångsidigare betalsystem, trafiksignalprioriteter samt trafikantinformation. Traficon erbjuder ett mångsidigt kunnande gällande allt från strategier till konkreta åtgärder. Vi är den ledande konsulten inom projektering av kollektivtrafikprioriteringar i trafiksignaler.

Traficons kunder

Bland Traficons långvariga kunder kan nämnas:

  • Transportministeriet
  • Trafikverket och NTM-centralerna (tidigare Vägförvaltningen / Vägverket med sina vägdistrikt)
  • Trafiksäkerhetsverket (tidigare bl.a. Fordonsregistercentralen)
  • Bland många, många städer bl.a. följande: Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Uleåborg, Vanda, Vasa, Forssa, Rovaniemi, Valkeakoski