• Länsiportti 4,
    02210 ESPOO
  • (09) 804 1922
    traficon@traficon.fi

 

Tietosuojaseloste Traficon Oy

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Traficon käsittelee ja rekisteröi henkilötietoja. Traficon käsittelee olemassa olevien asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden sekä yhteistöorganisaatioiden ja heidän työntekijöidensä tietoja palveluidemme tarjoamiseksi ja toimittamiseksi.

Rekisterinpitäjä
Traficon Oy
Länsiportti 4, 02210 Espoo
Toimistopuhelin: 09 4247 5214
Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Yhteyshenkilö: Heidi Hämäläinen
traficon@traficon.fi

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (potentiaalinen tai toteutunut asiakassuhde)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja sidosryhmiin, asiakassuhteen ylläpito sekä markkinointi ja viestintä. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö
Traficon kerää seuraavia tietoja:
• tunnistamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot; nimi, titteli, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
• rekrytointiin liittyvät tiedot; nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä työhakemukseen ja ansioluetteloon liittyvät tiedot; koulutus, työkokemus, kielitaito, osaaminen ja muut työnhakijan itsensä antamat tiedot kuten luottamustoimet, henkilökuva ja mistä tieto työmahdollisuudesta on saatu.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Traficon ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille paitsi näin erikseen asiakkaan tai rekisteröidyn henkilön kanssa sovittaessa. Traficon ei luovuta mitään tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Organisatorisina toimenpiteinä käytetään salassapitosopimuksia sekä henkilöstön ohjeistusta ja kouluttamista.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Valvontaviranomaisen yhteystiedot
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli kokee, että henkilötietoja ei käsitellä asianmukaisesti.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 566 6700
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi