Traficon Oy

Liikennesuunnittelun erikoisasiantuntija

Osaaminen

Traficon Oy tarjoaa tutkimus-, konsultointi-, suunnittelu- ja projektinjohtopalveluita seuraavilla osa-alueilla:

Liikenteenhallinta ja ITS (älykkäät liikennejärjestelmät)

Liikenteenhallinnan tavoitteena on tehokas, turvallinen ja ympäristöllisesti kestävä liikennejärjestelmä. Traficon on osallistunut älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönottoon Suomessa laatimalla mm. kansallisia ja seudullisia kehittämissuunnitelmia sekä hankekohtaisia toteutussuunnitelmia.

Olemme tiiviisti mukana kehittämässä Liikenneviraston tuottamia liikenteen hallinnan palveluita. Kehitämme ratkaisuja ja ohjeita sekä suunnittelemme sovelluksia ja valvomme niiden toteutusta ja käyttöönottoa.

Liikenteen ohjauksen ja informaatiojärjestelmien suunnittelu

Liikennettä ohjataan tiemerkintöjen, liikennemerkkien, liikennevalojen ja muuttuvan opastuksen avulla. Toimiva liikenteen ohjaus on turvallisen liikenneympäristön perusedellytys. Tosiaikainen informaatio puolestaan parantaa liikenteen palvelutasoa. Traficon on suunnitellut satojen liittymien valo-ohjausjärjestelyt ympäri maata käsittäen suunnitelmia yksittäisistä liittymistä laajoihin tie- ja katujaksoihin sekä keskusta-alueiden liikennevalosuunnitelmiin. Traficon on vuosien varrella laatinut pääosan yleisten teiden liikennevalojen suunnittelua ja rakentamista koskevasta ohjeistuksesta. Viime aikoina on erityisesti kehitetty liikenteen ohjausta uusiin raitioteihin liittyen.

Viitoitussuunnitteluun käytämme on NovaPoint Road Sign -ohjelmaa.

Fyysinen liikennesuunnittelu

Onnistunut geometrinen suunnittelu on liikennejärjestelyiden toimivuuden perusta. Traficon taitaa väylien, liittymien ja pysäköintialueiden ja -laitosten suunnittelun. Myös keskustojen ja taajamien liikennesuunnittelu on Traficonin osaamisaluetta.

Liikenteen hinnoittelu ja tienkäyttömaksut

Innovatiivisella liikenteen hinnoittelulla voidaan vaikuttaa liikenteen kysyntään, parantaa liikennemuotojen välistä yhteistyötä ja tehostaa liikenneinfrastruktuurin käyttöä. Tuottojen avulla voidaan rahoittaa tarpeellisiksi katsottuja liikenneinvestointeja. Traficon on osallistunut lukuisiin EU:n merkittäviin tienkäyttömaksuteknologian ja sovellusten kehityshankkeisiin sekä lainsäädäntötyöhön.

Tietunneleiden liikenteenhallinta ja riskianalyysit

Tunneleita on alettu Suomessakin käyttää yhä enemmän ratkaisemaan liikenneongelmia. Traficon on osallistunut lukuisiin tietunneli- ja muihin maanalaisiin hankkeisiin liikenteen hallinnan ja turvallisuusjärjestelyjen suunnittelijana sekä rakennuttajan asiantuntijana toteutuksen valvonnassa. Tunnelien liikenteelliset riskianalyysit sekä vaarallisten aineiden kuljetusten riskianalyysit ovat erikoisosaamistamme.

Liikenteenhallinnan järjestelmäarkkitehtuuri

Yhtenäinen järjestelmäarkkitehtuuri mahdollistaa järjestelmien yhteentoimivuuden, tiedon yhteiskäyttöisyyden, laajat ja kilpaillut laitemarkkinat sekä päivittämisen helppouden. Traficon Oy on ollut alusta asti mukana liikennetelematiikan eli ITS:n kansallisen puitearkkitehtuurin luomisessa sekä EU:n puitearkkitehtuurityössä KAREN/FRAME. Traficon on yksi pohjoismaisena yhteistyönä tehdyn ITS-sanaston laatijoista.

Liikenneturvallisuus

Liikennehankkeiden yleisenä tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen. Traficonilla on pitkä kokemus niin erilaisista liikenneturvallisuuden kehityshankkeista kuin alueellisista liikenneturvallisuussuunnitelmistakin.

Joukkoliikenne

Joukkoliikenteen edistämiskeinoja ovat mm. fyysiset toimenpiteet, liikennekysynnän hallinta, maksujärjestelmien kehittäminen, liikennevaloetuudet ja matkustajainformaatio. Traficon tarjoaa monipuolista osaamista joukkoliikenteen edistämisstrategioiden laatimisesta toimenpiteiden toteuttamiseen. Joukkoliikenteen liikennevaloetuuksien suunnittelussa olemme alan johtava konsultti.

Asiakkaamme

Traficonin pitkäaikaisista asiakassuhteista voimme mainita mm.

  • Liikenne- ja viestintäministeriö
  • Liikennevirasto (aik. Tiehallinto, Tielaitos)
  • Liikenneturvallisuusvirasto TraFi
  • ELY -keskukset (ent. Tiehallinnot tiepiirit)
  • Espoon, Forssan, Jyväskylän, Oulun, Rovaniemen, Tampereen, Turun, Vaasan ja Vantaan kaupungit sekä monet muut.