• Länsiportti 4,
    02210 ESPOO
  • (09) 804 1922
    traficon@traficon.fi
04
heinä 22

DI Tomi Laine aloittaa Traficon Oy:n toimitusjohtajana 1.10.2022. Hän siirtyy tehtävään Ramboll Finlandin Smart Mobility -organisaatiosta yksikön päällikön tehtävästä. Laineella on noin 20 vuoden kokemus liikenteen hallinnan, älyliikenteen ja digitalisaation kehittämisestä sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Hän on aiemmin toiminut Strafica Oy:ssä projektipäällikkönä sekä hallituksen jäsenenä.

“Tunnen yhtiön ja sen vahvuudet hyvin aiemman yhteistyön kautta. Traficonilla on asiakkaiden keskuudessa erinomainen maine ja sen asiantuntijat ovat arvostettuja ympäri Eurooppaa. Yhtiön toimintatavat ovat mutkattomat, henkilöstö on sitoutunutta ja siellä panostetaan todelliseen huippuasiantuntijuuteen valituilla toimialoilla. En voisi kuvitella parempaa lähtökohtaa toiminnan jatkamiselle ja sen kehittämiselle”, Laine arvioi.

Tehtävästä väistyvä toimitusjohtaja Jari Oinas jatkaa yhtiössä hallituksen jäsenenä sekä projektityön parissa. Hän toimii myös toimitusjohtajan varamiehenä.

Syksyn aikana Traficonissa päivitetään strategia ja tutkitaan mahdollisia uusia avauksia. Tulevaisuudessa yhtiö pyrkii entistäkin aktiivisemmin toimimaan älyliikenteeseen ja liikenteen automaatioon liittyvissä EU:n tason tutkimusprojekteissa. “Uusi toimitusjohtaja tuo meille uudistumisen mahdollisuuden” arvioi Traficonin perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Kristian Appel. “Uskon että markkinoilla on tilaa itsenäiselle toimijalle ja valitsemallemme toimintatavalle. Haluamme olla paras niillä alueilla, joihin keskitymme. Siksi on tärkeää varmistaa, että meillä on talossa oikeat ihmiset.”

 

Espoossa 20.6.2022 Traficon Oy

Yhteystiedot:

Kristian Appel p. 050 566 1949

Tomi Laine p. 040 527 0827

11
touko 22

AUTOMOTO – Tutkimus infrastruktuurin tarjoamasta tuesta ja sen luokittelusta automaattisen liikenteen kannalta Suomen moottoriteillä

Väyläviraston AUTOMOTO-hankkeen tavoitteena oli

– arvioida valitun moottoritiejakson soveltuvuutta SAE tasojen 3 ja 4 automaattiajoneuvoille

– laatia viitekehys moottoriteiden palvelutasoluokittelusta automaattiajoneuvoille sekä

– tunnistaa aiheita tulevaisuuden tutkimus- ja kehitystyölle sekä kansainväliselle yhteistyölle.

Nykyisen moottoritieverkon E12-tien Helsinki-Tampere -yhteysvälin inventointi osoitti, että nykyinen fyysinen ja digitaalinen infrastruktuuri antaa hyvän tuen SAE-tasojen 3 ja 4 automaattiajoneuvojen peruskäyttötapauksille. Projektin aikana ei tunnistettu merkittäviä puutteita, jotka edellyttäisivät välittömiä toimenpiteitä automaattiajamisen mahdollistamiseksi.

Palvelutasoluokittelu perustuu ISAD (Infrastructure Support for Automated Driving) -luokitteluun, jota on laajennettu kattamaan olennaiset ominaisuudet fyysisessä ja digitaalisessa infrastruktuurissa, ympäristöolosuhteissa sekä dynaamisissa elementeissä. Luokittelu sisältää viisi tasoa E:stä A:han, joista E-tasolla infrastruktuuri ei tarjoa erityistä tukea, kun taas korkeimmalla A-tasolla vuorovaikutteinen automaattinen liikenne on täysin tuettua. Luokkien raja-arvot on määritelty osittain määrällisesti ja osittain laadullisesti sen mukaan, onko soveltuvaa dataa ollut saatavilla.

Tutkimuksen aihepiirit edellyttävät kansainvälisen standardointityön aktiivista seurantaa automaattiliikenteen tuen ja siihen liittyvien teknologioiden osalta sekä monia kansallisesti edistettäviä selvitys- ja kokeilukohteita.

Traficon Oy oli osa projektiyhteenliittymää yhdessä Ramboll Finland Oy:n, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n ja Sitowise Oy:n kanssa. Traficon Oy veti työssä palvelutasoluokittelua ja fyysisen infrastruktuurin tilastoinventointia.

Englanninkielisen julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-317-857-1

AUTOMOTO Study of Infrastructure Support and Classification for Automated Driving on Finnish Motorways

 The Finnish Transport Infrastructure Agency’s AUTOMOTO project had the following objectives:

  • to assess the feasibility of the selected motorway section E12 between Helsinki and Tampere for the operation of SAE Level 3 and 4 automated vehicles
  • to propose a framework for service level classification for automated vehicles and
  • to prepare a proposal for further research, R&D and international cooperation.

The detailed inventory of the selected E12 motorway section on E12 showed that the current physical and digital infrastructures provide good support for the basic use cases of level 3 or 4 highway autopilot. The project team did not identify any major defects that would require immediate corrective actions with regards to supporting automated driving on motorways.

The proposed service level classification builds on the ISAD (Infrastructure Support for Automated Driving) levels but has been extended to other relevant attribute areas of physical infrastructure, environmental conditions, and dynamic elements. The five ISAD levels from E to A have been maintained and the new attribute areas have been labeled following the original logic in digital infrastructure. The level thresholds are partly quantitative, where applicable data exists, and partly qualitatively described.

The study identified many topics that require active follow-up of international standardization of AV support and related technological development as well as topics suitable for national development.  The study also made several proposals for next steps.

Traficon Ltd was part of the project team consisting also experts from Ramboll Finland Ltd, VTT Technical Research Centre of Finland Ltd and Sitowise Ltd. Traficon Ltd led the work on the service level classification as well as the physical infrastructure elements.

The permanent URL of the publication is
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-317-857-1

21
tammi 20

Traficonin uudet Websivut on avattu 30.1.2020. Sivujen sisältö selvittää paremmin nykyisiä palvelukokonaisuuksia, joita Traficon 2020 tarjoaa. Sivut on avattu ensiksi suomenkielisinä ja tullaan päivittämään sekä ruotsin- että englanninkielisiksi.

Traficon löytyy myös LinkedIn palvelusta: https://www.linkedin.com/company/traficon-oy/

22
joulu 19

Traficon on liikennesuunnittelun, tunneliturvallisuuden ja älyliikenteen (ITS) konsulttitoimisto Suomessa. Traficon on 100% suomalainen ja 100% henkilökuntansa omistama erikoistoimisto, joka on toteuttanut noin 1800 projektia viimeisen 30 vuoden aikana. Traficonin osaaminen tulee kokeneesta insinöörijoukosta, jolla on akateeminen perus- tai jatkotutkinto. Vuonna 2020 Traficon tarjoaa erityisasiantuntijapalveluita laajemmalla sektorilla kuin koskaan aikaisemmin. Uusien asiantuntijoiden liittyminen Traficonin joukkoon on laajentanut Traficonin ydinosaamista erityisesti paloturvallisuuden saralle. Traficonilta löytyy asiantuntemusta niin tunneleiden ja pysäköintilaitosten kuin ajoneuvojenkin turvallisuuteen, riskeihin ja palotekniikkaan liittyen. Traficon voi tarjota paloasiantuntemustaan niin suunnittelu- kuin operatiivisella puolella. Traficon uskoo myös kansainväliseen verkostoitumiseen liikennetekniikan ja –turvallisuuden huippuasiantuntijoiden kanssa. Strateginen verkostoituminen on laajentunut entisestään 2020 ja kattaa nyt myös älyliikenteen ja paloturvallisuuden asiantuntijoita.